ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „regulaminem” ma zastosowanie do świadczenia przez usługodawcę „EKSTRA-WESELE.PL” drogą elektroniczną, usług polegających na publikowaniu na portalu internetowym ekstra-wesele.pl ogłoszeń Usługobiorców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie związanym z organizacją wesel i przyjęć.
 

 


2. Działalność portalu internetowego ekstra-wesele.pl mieście się w przedmiocie działalności określonym zgodnie z PKD 2007 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

 


3. Działalność gospodarcza polegająca na publikowaniu na portalu internetowym ekstra-wesele.pl ogłoszeń Usługobiorców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie związanym z organizacją wesel i przyjęć jest prowadzona przez podmiot gospodarczy działający pod nazwą „Creativehead”, posiadający siedzibą w Radomsku, NIP 682-163-43-41, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rumii i posiadający adres do doręczeń: „EKSTRA-WESELE.PL”, ul. Krakowska 10/47, 84-230 Rumia

 


4. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca wymagane jest, aby usługobiorca korzystał z jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu, z zainstalowanym programem Internet Explorer lub podobnym oraz systemem operacyjnym Windows, MacOS, Linux lub podobnym.

 


5. Usługobiorca nie może umieszczać na portalu internetowym ekstra-wesele.pl jakichkolwiek treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i o charakterze bezprawnym.

 


6. Do opublikowania na portalu internetowym ekstra-wesele.pl ogłoszeń usługobiorców niezbędne jest zawarcie umowy o publikację.

 


7. Umowy są zawierane na wskazany w nich czas określony z tym, że: 1/ każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na okres: a/ trzech miesięcy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, b/ sześciu miesięcy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, c/ roku za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, 2/ Usługobiorca jest uprawniony do zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 


8. Do zawarcia umowy o publikację na portalu internetowym ekstra-wesele.pl dochodzi za pomocą strony internetowej /przez złożenie oferty przez Usługodawcę i przyjęcie jej przez Usługobiorcę/, jeżeli Usługobiorca wykona wszystkie następujące czynności: 1/ po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, przyjmie jego treść bez zastrzeżeń i zaznaczy okienko o treści „Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu ekstra-wesele.pl i przyjmuję go bez zastrzeżeń.”, 2/ zapozna się z treścią proponowanej umowy, przyjmie jej treść bez zastrzeżeń i zaznaczy okienko o treści „Oświadczam, iż zapoznałem się z umową ekstra-wesele.pl i przyjmuję ją bez zastrzeżeń.”, 3/ wybierze jeden z trzech okresów trwania umowy; trzymiesięczny, półroczny lub roczny, 4/ wypełni formularz zamieszczony na stronie http://ekstra-wesele.pl/katalog-firm?add, w którym m.in. wskaże: a/ treść ogłoszenia, b/ dane wymagane do wystawienia faktury VAT, 5/ zapłaci wynagrodzenie należne Usługodawcy, zależne od wskazanego wyżej okresu trwania umowy i przy uwzględnieniu stosowanych promocji, w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości z serwisu ekstra-wesele.pl o potwierdzeniu dodania ogłoszenia do serwisu. Wynagrodzenia może być zapłacone wyłącznie przelewem na rachunek bankowy „EKSTRA-WESELE.PL” z siedzibą w Rumi, prowadzony przez bank Inteligo nr 50-10205558-1111135761800005.

 


9. Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej http://ekstra-wesele.pl/umowa.

 


10. Usługodawca treść umowy zawartej z danym Usługobiorcą będzie utrwalał na zewnętrznym, zaszyfrowanym dysku twardym i będzie ją udostępniał Usługobiorcy na jego żądanie.

 


11. Usługodawca rozpocznie wykonywać umowę najpóźniej w terminie 5 dni od daty zapłaty /uznania rachunku bankowego Usługodawcy/. Okres trwania wykonywania umowy /trzymiesięczny, sześciomiesięczny lub roczny/ będzie liczony od daty rozpoczęcia wykonywania umowy przez Usługodawcę.

 


12. Usługodawca po rozpoczęciu wykonywania umowy wystawi i doręczy Usługobiorcy, na wskazany przez niego adres, fakturę VAT. Usługodawca w treści faktury VAT wskaże okres wykonywania umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy.

 


13. Usługobiorca w okresie trwania umowy jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, co do treści zleconej przez niego publikacji. Jeżeli treść publikacji będzie inna niż treść zlecona przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o treści zgodnej ze zleceniem. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkody wyrządzonej Usługobiorcy na skutek publikacji o treści innej niż zlecona, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu wykonania umowy za okres, w którym publikacja miała inną treść niż zlecona i może być, na żądanie Usługobiorcy, zastąpiona publikacją ogłoszenia przez dodatkowy okres odpowiadający okresowi, w którym publikacja miała inną treść niż zlecona.

 


14. Korzystanie z usługi polegającej na publikowaniu ogłoszeń Usługobiorców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie związanym z organizacją wesel i przyjęć na portalu internetowym ekstra-wesele.pl nie ma żadnych szczególnych zagrożeń, w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 


15. Usługodawca jest uprawniony do sprawdzania treści, które mają być opublikowane w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych i nie wybiera odbiorcy przekazu danych i z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za treść danych. Usługodawca może zaproponować Usługobiorcy zmianę /modyfikację/ treści zamierzonej publikacji /przekazu/.

 


16. Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do publikowanych danych, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę,

 


17. Usługodawca, jeżeli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu i uniemożliwi dostęp do publikowanych danych.

 


18. Usługobiorca nie może zlecić ogłoszenia, którego treść w szczególności naruszałaby dobra chronione prawem karnym oraz dobra osobiste, w tym dane osobowe i wizerunek.

 


19. Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy ograniczenia rozmiaru ogłoszenia zleconego do publikacji. Jeżeli Usługobiorca nie ograniczy rozmiaru ogłoszenia Usługodawca może odmówić publikacji.

 


20. Usługodawca po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną może przetwarzać dane Usługobiorcy, które są: a/ niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, b/ niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy, c/ niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), d/ dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 


21. Treść regulaminu jest udostępnia nieodpłatnie każdemu usługobiorcy na portalu internetowym ekstra-wesele.pl. Z treścią regulaminu każdy Usługobiorca może zapoznać się przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać treść regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje się Usługobiorca.

 


22. Usługodawca może zmienić treść regulaminu z tym, że będzie ona obowiązywała Usługobiorców, jeżeli zostanie ona udostępniona przed zawarciem umowy o świadczenie usług.